Vyhlásenie o používaní stránky

Venujte láskavo pozornosť tomuto upozorneniu:

Sme potešení, že ste si našli práve túto internetovú stránku spoločnosti KODYS SLOVENSKO®. Skôr ako si začnete prezerať a využívať jej obsah, oboznámte sa láskavo s nasledujúcimi podmienkami a utvrďte sa, že s nimi bez výhrad súhlasíte.

Zásady využívania internetových stránok spoločnosti KODYS SLOVENSKO®:

Návšteva verejných častí tejto webovej lokality poskytuje zdarma informácie a materiály výhradne na osobné a neobchodné účely. Každý užívateľ je povinný dodržiavať všetky prehlásenia o autorských a vlastníckych právach k uverejneným materiálov a tiež ochranu týchto práv v rámci národných i medzinárodných legislatívnych ustanovení. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom meniť, kopírovať, verejne rozširovať a prezentovať alebo iným spôsobom obchodne, komerčne či marketingovo využívať informácie, materiály, prípadne ich časti získané z tejto internetovej stránky. Za ich neoprávnené použitie sa pokladá aj ich umiestnenie alebo iné využitie na ďalších webových lokalitách a počítačových sieťach.

Celý obsah tejto internetovej stránky podlieha ochrane autorským právom. Svojvoľné a neoprávnené využívanie uverejnených informácií a materiálov bude pokladané za porušenie príslušných zákonných ustanovení o autorskom práve a intelektuálnom vlastníctve. Značky, logá a iné údaje označené ochrannou známkou sú takisto chránené príslušnými národnými i medzinárodnými právnymi predpismi a dohodami. Ak zistíme porušenie týchto pravidiel a legislatívnych nariadení zo strany ktoréhokoľvek užívateľa, sme oprávnení a povinní prijať opatrenia zamedzujúce ďalšiemu prístupu na webovú lokalitu, žiadať o zlikvidovanie inkriminovaných materiálov a v závažnom prípade požiadať príslušné orgány štátnej správy o ochranu napadnutých autorských a ochranných práv. Ak takýmto nelegálnym spôsobom príde aj k našej finančnej újme, budeme nútení použiť súdnu cestu na jej vymáhanie.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® si vyhradzuje právo zverejňovať informácie a materiály a ponúkať produkty a služby na tejto internetovej stránke tak, ako sú zverejnené. Z týchto informácií nevyplývajú žiadne nároky na záruky vrátane záruk obchodovateľnosti, odporúčania na konkrétny spôsob a účel použitia či neporušenia autorských práv a duševného vlastníctva. Presnosť a aktuálnosť informácií, produktov a služieb zverejňovaných a ponúkaných na tejto internetovej stránke nie je zaručená spoločnosťou KODYS SLOVENSKO®.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® i uvedení dodávatelia a ďalší partneri nezodpovedajú za vznik škôd, ktoré by sa prípadne objavili využívaním informácií a materiálov zverejnených na tejto internetovej stránke, alebo na prepojených stránkach. Akékoľvek požiadavky na náhradu vzniknutých škôd, ktoré by vznikli používateľom, resp. iným osobám, ktorým títo sprostredkovali informácie vyvolávajúce škodu, finančné straty, straty a zneužitie informácií, prípadne iných porušení dobrých obchodných vzťahov budú pokladané za bezpredmetné. Právo zbavenia sa zodpovednosti spoločnosťou KODYS SLOVENSKO i jej uvedených dodávateľov a ďalších partnerov sa uplatňuje aj v prípade, ak ju o pravdepodobnosti vzniku škôd informoval niektorý z užívateľov tejto internetovej stránky, alebo ktorákoľvek iná osoba. Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® takisto neberie na seba žiadnu zodpovednosť za prípadné škody a riziká, ktoré by vznikli užívateľovi pri otvorení prepojených internetových stránok.

Pokiaľ na niektoré časti internetovej stránky spoločnosti KODYS SLOVENSKO možno umiestňovať diskusné príspevky a osobné názory užívateľov, vyhradzuje si spoločnosť KODYS SLOVENSKO® právo kontrolovať tieto texty a nenesie za ich obsah ani gramatickú správnosť žiadnu zodpovednosť. V prípade, že odporujú dobrým mravom, ich obsah by bol v rozpore s ochranou súkromia a autorských práv, obsahovali by informácie urážajúce národné, náboženské cítenie a pod., budú tieto príspevky odstránené.

Licenčnými zmluvami a autorskými právami sú chránené aj všetky programové produkty, ktoré možno stiahnuť z tejto internetovej stránky. Ich nelegálne rozširovanie, kopírovanie, alebo užívanie je v rozpore so zákonom.

Na internetovej stránke spoločnosti KODYS SLOVENSKO sa publikujú aj značky, logá a názvy produktov chránené domácimi aj zahraničnými ochrannými známkami. Je zakázané akékoľvek ich ďalšie používanie, aj ak by v texte pri nich neboli použité ochranné symboly, ako napr. ©, ®, ™ a i.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® má právo na akékoľvek úpravy a doplnky k tomuto Vyhláseniu o používaní stránky i bez predchádzajúceho upozornenia a budú zverejnené na tomto mieste.

Pozri tiež Ochrana vášho súkromia.

Radi privítame akékoľvek pripomienky a návrhy na zlepšenie tejto internetovej stránky i všetkých iných našich služieb, ktoré môžete poslať tu.

← Späť ↑ Hore

 

Kontaktný formulár